ضرب المثل های حرف د

ضرب المثل های حرف د

« دادن به دیوانگی گرفتن به عاقلی . »
« دارندگی‌ست و برازندگی . »
« داری طرب کن، نداری طلب کن . »
« داشتم داشتم حساب نیست، دارم دارم حسابه . »
« دانا داند و پرسد نادان نداند و نپرسد . »
« دانا گوشت می‌خورد نادان چغندر . »
« دانه فلفل سیاه و خال مهرویان سیاه// هر دو جانسوز است اما این کجا و آن کجا»
« دایه از مادر مهربان‌تر را باید پستان برید . »
« دختر، تخم ترتیزک است . »
« دختر تنبل، مادر کدبانو را دوست داره . »
« دختر می‌خواهی مامش را ببین، کرباس می‌خواهی پهناش را ببین . »
« دختر همسایه هر چه چل‌تر برای ما بهتر . »
« دختری که مادرش تعریف بکنه برای آقادائیش خوبه . »
« درازی شاه‌خانم به پهنای ماه‌خانم در . »
« در بیابان گرسنه را شلغم پخته به ز نقره خام . »
« در بیابان لنگه کفش‌کهنه، نعمت خداست . »
« در پس هر گریه آخر خنده‌ایست . » (…مرد آخربین مبارک بنده‌ایست) مولوی
« در جنگ، حلوا تقسیم نمی‌کنند . »
« در جوانی مستی، در پیری سستی، پس کی خدا پرستی؟»
« در جهان هرکس که دارد نان مفت// می‌تواند حرف‌های خوب گفت»
« در جهنم عقربی هست که از دستش به مار غاشیه پناه می‌برند . »
« در جیبش را تار عنکبوت گرفته‌است . »
« در چهل سالگی طنبور می‌آموزد در گور استاد خواهد شد . »
« در حوضی که ماهی نیست، قورباغه سپهسالاره . »
« در خانه‌ات را ببند همسایه تو دزد نکن . »
« در خانه اگر کس است یک‌حرف بس است . »
« در خانه بیعاره‌ها نقاره می‌زنند . »
« در خانه مور، شبنمی طوفانست . »
« در خانه هرچه، مهمان هرکه . »
« درخت اگر متحرک شدی ز جای بجای// نه جور اره کشیدی و نی جفای تبر» انوری
« درخت پربار، سنگ می‌خوره . »
« درخت تو گر بار دانش بگیرد// به زیر آوری چرخ نیلوفری را» ناصرخسرو
« درخت کاهلی بارش گرسنگی است . »
« درخت کج جز به آتش راست نمی‌شه . »
« درخت گردکان به‌این بزرگی، درخت خربزه الله‌اکبر . »
« درخت هر چه بارش بیش‌تر شود، افتاده‌تر شود . »
« درد دل خودم کم بود، این‌هم غرغر همسایه . »
« درد، کوه کوه میاد، مومو میره . »
« در دروازه را میشه بست، اما در دهن مردمو نمیشه بست . »
« در دنیا همیشه به یک پاشنه نمی‌چرخه . »
« در دنیا یه خوبی می‌مونه یه بدی . »
« در دیزی وازه، حیای گربه کجا رفته . »
« در زمستان، الو، به از پلوه . »
« در زمستان یه جل بهتر از یه دسته گل . »
« درزی در کوزه افتاد . »
« در زیر این گنبد آبنوسی، یک‌جا عزاست یک‌جا عروسی . »
« درس ادیب اگر بود زمزمه محبتی// جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را» نظیری نیشابوری
« در شهر کورها یه چشمی پادشاست . »
« در شهر نی‌سواران باید سوار نی شد . »
« در عفو لذتیست که در انتقام نیست . »
« در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست . » حافظ
« در کف شیر نر خونخواره‌ای// غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای؟» مولوی
« در کف هریک اگر شمعی بدی// اختلاف از گفت‌شان بیرون شدی» مولوی
« در مجلس خود راه مده همچو منی را// کافسرده‌دل افسرده کند انجمنی را»
« درم داران عالم را کرم نیست// کریمان را بدست اندر درم نیست» سعدی
« در مسجده، نه کندنیست نه سوزوندنی . »
« در نمک ریختن توی دیگ باید به مرد پشت کرد . »
« درویش از ده رانده، ادعای کدخدایی کند . »
« درویش مومیایی، هی میگی و نمیایی . »
« درویش را گفتند: در دکانتو ببند دهنشو هم گذاشت . »
« در، همیشه به یک پاشنه نمی‌گرده . »
« در هفت آسمان یک ستاره نداره . »
« دزد، آب گرون می‌خوره . »
« دزد بازار آشفته می‌خواهد . »
« دزد باش و مرد باش . »
« دزد به یک راه می‌رود، صاحب مال به هزار راه . »
« دزد حاضر و بز حاضر . »
« دزد نگرفته پادشاهه . »
« دزد ناشی به کاهدون میزنه . »
« دزدی آنهم شلغم؟»
« دزدی که نسیم را بدزدد دزد است . »
« دست از سر کچل ما بردار . »
« دست بالای دست بسیار است . » (در جهان پیل مست بسیار است …) سعدی
« دست به دنبک هر کی بزنی صدا میده . »
« دست بریده قدر دست بریده را میدونه . »
« دست بشکند در آستین، سر بشکند درکلاه . »
« دست بیچاره چون بجان نرسد// چاره جز پیرهن دریدن نیست» سعدی
« دست بی‌هنر کفچه گدائیست . »
« دست پشت سر نداره . »
« دست پیش را گرفته که پس نیفته . »
« دستت چربه، بمال سرت . »
« دستت چو نمی‌رسد به بی‌بی// دریاب کنیز مطبخی را»
« دستت چو نمی‌رسد به کوکو، خشکه پلو را فرو کو . »
« دست‌تنگی بدتر از دلتنگی است . »
« دست خالی برای تو سر زدن خوبه . »
« دست در کاسه و مشت در پیشانی . »
« دست، دست را میشناسه . »
« دست دکاندار تلخ است . »
« دست راست را از چپ نمیشناسه . »
« دستش به خر نمیرسه پالانش را می‌زند . »
« دستش به دم گاو بند شده . »
« دستش به عرب و عجم بند شده‌است . »
« دستش به دهنش میرسه . »
« دستش در کیسه خلیفه‌است . »
« دستش به گوشت نمیرسه میگه پیف پیف بو میده . »
« دستش را به کمرش گرفته که از بیگی نیفته . »
« دستش شیره‌ایست یا دستش چسبناک است . »
« دستش را توی حنا گذاشت . »
« دستش را توی پوست گردو گذاشت . »
« دست شکسته به کار میره، دل شکسته بکار نمیره . »
« دست شکسته وبال گردنه . »
« دستش نمک نداره . »
« دست کار دلو نمیکنه و دل کار دستو نمیکنه . »
« دستش کجه . »
« دست که به چوب بردی گربه دزده حساب کار خودشو میکنه . »
« دست که بسیار شد برکت کم می‌شود . »
« دست ما کوتاه و خرما بر نخیل . » (پای ما لنگ است و منزل بس دراز) حافظ
« دست ننت درد نکنه . »
« دست و روت را بشور منم بخور . »
« دست و رویش را با آب مرده‌شور خانه شسته‌است . »
« دسته گل به آب داده . »
« دستی را که حاکم ببره خون نداره یا دیه نداره . »
« دستی را که نمی‌توان برید باید بوسید . »
« دستی را که از من برید، خواه سگ بخورد خواه گربه . »
« دشمنان در زندان با هم دوست شوند . »
« دشمن دانا بلندت می‌کند// بر زمینت می‌زند نادان دوست»
« دشمن دانا که غم جان بود// بهتر از آن دوست که نادان بود» نظامی
« دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد . » (دانی که چه گفت زال با رستم گرد…) سعدی
« دعا خانه صاحبش را می‌شناسد . »
« دعا کن الفبا بمیره یا دعا کن بابات بمیره» ((…وگرنه معلم بسیار است.))
« دعوا سر لحاف ملانصرالدین بود . »
« دلاک‌ها که بیکار می‌شوند سر هم را می‌تراشند . »
« دل بی‌غم دراین عالم نباشد// اگر باشد بنی‌آدم نباشد»
« دل سفره نیست که آدم پیش هرکس باز کنه . »
« دلش درو طاقچه نداره . »
« دلم خوشه زن بگم اگر چه کمتر از سگم . »
« دلو همیشه از چاه درست در نمیاد . »
« دماغش را بگیری جانش در میاد . »
« دم خروس از جیبش پیداست . »
« دمش را توی خمره زده‌است . »
« دندون اسب پیشکشی را نمی‌شمارند . »
« دنده را شتر شکست، تاوانش را خر داد . »
« دنیا پس از مرگ ما، چه دریا چه سراب . »
« دنیا دمش درازه . »
« دنیا جای آزمایش است، نه جای آسایش . »
« دنیا، دار مکافاته . »
« دنیا را آب ببره او را خواب میبره . »
« دنیا را هر طور بگیری میگذره . »
« دنیایش مثل آخرت یزیده . »
« دنیا محل گذره . »
« دو تا در را پهلوی هم می‌گذارند برای اینست که به درد هم برسند . »
« دوتا گاو رو کنار هم ببندی ، همرنگ نشن هم خم میشن . »
« دو خروس‌بچه از یک مرغ پیدا می‌شوند، یکی ترکی می‌خونه یکی فارسی . »
« دود از کنده بلند میشه . »
« دود، روزنه خودشو پیدا میکنه . »
« دو دستماله میرقصه . »
« دور اول و بدمستی؟»
« دور دور میرزا جلاله، یک زن به دو شوهر حلاله . »
« دوری و دوستی . »
« دوست آنست که بگریاند؛ دشمن آنست که بخنداند . »
« دوست همه‌کس، دوست هیچ‌کس نیست . »
« دوستی به دوستی در، جو بیار زردآلو ببر . »
« دوستی دوستی از سرت می‌کنند پوستی؟»
« دوصد گفته چو نیم کردار نیست . » (برزگی سراسر به‌گفتار نیست…) فردوسی
« دو صد من استخوان باید که صدمن بار بردارد . »
« دوغ در خانه ترش است . »
« دوغ و دوشاب در نظرش یکیست . »
« دو قرت و نیمش باقیه . »
« دو قرص نان اگر از گندم است و گر از جو// دوتای جامه اگر کهنه‌است و گر از نو// چهارگوشه دیوار خود به‌خاطر جمع// که کس نگوید از این‌جا بخیز و آن‌جا رو// هزار مرتبه بهتر بنزد ابن یمین// زفر مملکت کی‌قباد و کی‌خسرو» ابن یمین
« ده انگشت را خدا برابر نیافریده . »
« ده، برای کدخدا خوبه و برادرش . »
« ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند . » سعدی
« دهنش آستر داره . »
« دهنش چاک و بست نداره . »
« دهنش لقّه . »
« دهن مردم را نمی‌شود بست . »
« دهنه جیبش را تار عنکبوت گرفته . »
« دیده می‌بینه، دل میخواد . »
« دیر آمده زود میخواد بره . »
« دیر زائیده زود میخواد بزرگ کنه . »
« دیشب همه شب کمچه زدی کو حلوا؟»
« دیگ به دیگ میگه روت سیاه، سه پایه میگه صل علی . »
« دیگ به دیگ میگه کونت سیاه . »
« دیگران کاشتند ما خوردیم، ما می‌کاریم دیگران بخورند . »
« دیگ ملا نصرالدین است . »
« دیگی که واسه ما نمی‌جوشه سر سگ توش بجوشه . »
« دیوار حاشا بلنده . »
« دیوار موش داره، موش هم گوش داره . »
« دیواری از دیوار ما کوتاهتر ندیده . »
« دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید . »

درباره نویسنده

321مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

*

تمام حقوق این سایت برای گردشگری ایران و جهان. محفوظ است. © 2018
پشتیبانی شده توسط فضانت